profile picture of Narutake Takasu

Narutake Takasu

Partner | Tokyo